בתחום החינוך
אלי - גם חזון, והמון ניסיון

 • כישורים
 • הצלחות במעשים - יכולת ביצועית מוכחת
 • אופי אישי -יושר אישי, יחסי אנוש, יושרה – Integrity
 • כושר הניהול - סגנון הניהול, יכולת ניהולית מוכחת
אלי מתכוון להנהיג ולהוביל את מערכת החינוך למצוינות. את המילה מצוינות תופס אלי כדרך חיים, וכתפיסת עולם שלמה הכוללת ארבעה רכיבים הקשורים זה בזה ומהווים, יחדיו, תנאים מספיקים והכרחיים: ערכים, כוונה, תהליך ותוצאה. • בחינת תקציבי החינוך במועצה במטרה לייעלם ולהגדילם משמעותית.
 • תמיכה, לא רק בתלמידים, אלא גם בצוותים הפדגוגיים, במועצה ובבתי הספר כאחד.
 • שמירה וטיפוח של היחודיות הקהילתית של בתי הספר והשגיהם בתחום החברתי, האקלימי והחינוכי.
 • יצירת אינטגרציה חינוכית בין מוסדות החינוך השונים במועצה, תוך שמירה על הרב-גוניות והיחודיות המקומית של כל מוסד, במטרה, למקסם את המשאבים וליצור חוט מקשר בין הגנים, בתי הספר היסודיים והתיכון.
 • בניית חזון חינוכי מועצתי, בשיתוף אנשי חינוך, חברי הקהילה והנוער.
 • בקמת פורום חינוך המורכב מהנהלות בתי הספר, אנשי החינוך במועצה ונציגי הקהילה – הורים ונוער.
 • הפיכת מחלקת החינוך במועצה לגוף מקצועי ולנותן שירותים להנהלות בתי הספר בניית מדדים ומנגנוני ניטור ובקרה של ביצועי המערכת, תוך מתן שקיפות לממצאים.
 • הכנסת תקציב החינוך תחת מטרית המועצה והפסקת הענישה התקציבית של הישובים בעלי מספר רב של ילדים.
 • חיזוק הקשר עם משרד החינוך וגורמי חינוך נוספים להשגת תקציבי פיתוח למוסדות החינוך.
 • הקמת שלוחה של אוניברסיטה או מכללה בתחומי המועצה.

בתחום התעסוקה
אלי משוכנע שיש ואפשר לתת פתרונות לתושבים שבעבר חיו מפרי עמלם כחקלאים יצרנים והיום יבשו מקורות פרנסתם. ראוי לבנות גם לדור הבא תשתית שתאפשר להם לא רק להתגורר בחוף השרון, אלא גם לעבוד וליצור. אלי מתכוון לפעול מיידית בתחומים הבאים:
 • שמירה על הקיים במושבים ובאזורי התעסוקה.
 • יצירת מקורות פרנסה נוספים: אזורי תעסוקה מסחריים ותעשיתיים חתירה ליצירת מרחב כפרי עם מקורות פרנסה כפריים.
 • חיזוק הקשר והמעורבות עם הארגונים המיישבים וארגוני המועצות האזוריות מתוך מטרה להיות קרוב למוקדי העשייה הארציים בנושאי רישום זכויות במשקים והכשרת השימושים החורגים.
 • מעורבות בנושא פל"ח והתעקשות על תשלום ריאלי בגין פעילות זו.
 • הקמת גוף מייעץ ומלווה ליזמים מקומיים. אלי מתחייב להעניק מנסיונו וזמנו לקידום יוזמות עסקיות.
בתחום מוניציפלי:
כמו כולם, המטרה היא לפעול בתחום איכות ושימור הסביבה, לא רק כסיסמה ירוקה למען האנושות, אלא במטרה לשפר ולמקסם את איכות חיי התושבים בעזרת הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה בחוף השרון ישנם מספר תחומים שאלי מוצא לנכון לפעול בהם באופן מיידי איכות סביבה בתחום המגורים:
 • יזום חוקי עזר ואכיפה: חניה, ניקיון, מטרדים מקומיים
 • טיפול בכל נושא הדרכים והבטיחות בדרכים ובראש סולם העדיפויות סגירת הכביש המסוכן בתחום בית הספר (חוב"ב).
 • הקמה של פורום ועדים מקומיים וקביעת מפגשים חודשיים לצורך ליבון ודיון בנושאים מוניציפליים.
 • ניצול נכון יותר של כספי הארנונה באופן שיקנה רשת ביטחון תקציבית לישובים בעלי ארנונה עסקית נמוכה ומספר ילדים רב. זאת במטרה לאפשר לועדים המקומיים לשרת את תושביהם ביעילות וכראוי ולבטל עיוותים שנובעים מתקנות והחלטות שלא עודכנו.